Vedtekter for NORDMA

§ 1 Navn
Foreningens navn er NORDMA, Norsk Direkte Markedsføringsforening. (Norwegian Direct Marketing Association)

§ 2 Formål
NORDMA er en ideell forening og skal fremme medlemmenes interesser og all form for direkte markedsføring i Norge. Foreningen skal være et talerør for bransjen utad i media og overfor politiske myndigheter.

NORDMA skal arbeide aktivt for en positiv utvikling av og informasjon om direkte markedsføring. Dette gjelder den generelle kompetansen og forståelsen for det totale fagområdet som direkte markedsføring er.

Foreningen skal fremme både tilbydere av tjenester innenfor direkte markedsføring og annonsørers interesser.

NORDMA skal videre:

 • være normsettende for kvalitetskrav på den etiske og profesjonelle siden.
 • arbeide aktivt for at bevilgende og regulerende myndigheter skal legge forholdene til rette for fornuftig bruk av alle former for direkte markedsføring
 • tilby relevant juridisk rådgivning og veiledning, særlig i tilknytning til markedsføringsloven og personopplysningsloven 
 • tilby utdanning og opplæring innenfor direkte markedsføring
 • tilrettelegge for gode nettverksgrupper for foreningens medlemmer

§ 3 Organisering
NORDMA er en sammenslutning av Norsk Direkte Markedsføringsforening av 1973 og Norsk Telemarketing Forening av 1987. NORDMA skal tilrettelegge sin virksomhet for å ivareta de ulike medlemmenes særinteresser på områder som krever spesiell kompetanse. Det kan opprettes grupper og nettverk for å ivareta ulike medlemmers særinteresser. Det skal ikke opprettes undergrupper som vil komme i strid med andre grupper/nettverk.

Styret og sekretariatet skal ivareta at gruppene/nettverkene utvikles, og knytte til seg ressurspersoner blant NORDMAs medlemmer for å bistå relevant utvikling av gruppene/nettverkene.

Foreningen skal ha et sekretariat med fast kontortid. Sekretariatet kan drives av foreningen selv, eller av andre, jfr. § 10.

§ 4 Direkte markedsføring
Med direkte markedsføring mener vi: Summen av de aktiviteter og den kommunikasjon som skal til for å tilby varer og tjenester til en eller flere målgrupper, gjennom ulike media i den hensikt å oppnå målbar respons eller dialog med kunder eller potensielle kunder.

§ 5 Medlemskap

5.1 Rett til medlemskap

Medlemskap står åpent for alle virksomheter som befinner seg i Norge eller som har sin virksomhet innrettet mot det norske markedet og som har interesse for direkte markedsføring i Norge, forutsatt at de binder seg til:

 • å følge foreningens vedtekter
 • å tilpasse seg foreningens bransjenormer, etiske regler og allmenne bestemmelser
 • å etterleve de beslutninger som foreningen fatter vedrørende god forretningsetikk
 • å lojalt medvirke til at foreningens målsetting opprettholdes og utvikles
 • å meddele til styret forhold som skulle kunne innebære at medlemmer ikke lenger oppfyller kravene til medlemskap
 • å følge Generalforsamlingens og styrets beslutninger.

5.2 Innmelding
Søknad om medlemskap skjer skriftlig. Søknaden stilles til foreningens styre, eller sekretariatet og skal inneholde en skriftlig forsikring om at medlemmet er beredt til å følge foreningens vedtekter.

5.3 Utmelding
Medlemmet kan kreve utmelding. Den skjer skriftlig, brevlig eller pr e-post, og stilles til foreningens styre eller sekretariatet. I forbindelse med utmelding bortfaller medlemmets rettigheter fra innvilgelsesdato. Innbetalt årsavgift refunderes ikke.

Utmelding får virkning fra året etter utmelding, slik at medlemsavgift må betales for det året hvor utmelding skjer dersom det ikke tidligere er gjort. Krav om innbetaling av medlemsavgift for gjeldende år ved utmelding frafalles av NORDMAs styre dersom særskilte grunner foreligger.

5.4 Utelukking
Medlemmer kan etter hele styrets enstemmige beslutning utelukkes fra foreningen:

 • om medlemmet unnlater å følge vedtektene eller ikke lenger fyller kravene til medlemskap
 • om medlemmet handler i strid med NORDMAs formålsparagraf eller for øvrig
 • har påført foreningen skade
 • om medlemmet innstiller sin betaling
 • ikke følger vedtatte bransjenormer

Beslutning om utelukking kan ankes inn for foreningens Generalforsamling.

Her vil det kreves 2/3 flertall for at utelukkingen skal opprettholdes.


§ 6 Medlemsavgift
Medlemmene ilegges en årlig medlemsavgift som fastsettes på ordinær Generalforsamling. Ved innmelding etter 1. juli beregnes det halvårlig medlemsavgift. 

Medlemsavgift forfaller til betaling ved inngangen til hvert kalenderår.

§ 7 Foreningens regnskap
NORDMA skal føre regnskap. Hvert årsregnskap (kalenderår), samt styrets beretning skal godkjennes av en statsautorisert revisor. Revisor skal til den ordinære Generalforsamlingen ha sin beretning ferdig.

§ 8 Endringer i vedtekter
Forslag til endringer av NORDMAs vedtekter kan fremmes av foreningens medlemmer eller styret. Forslag fra medlemmer skal leveres styret til høring. Forslaget skal være styret i hende senest 1 måned før ordinær Generalforsamling. Det kreves 2/3 flertall på Generalforsamling for å endre vedtektene og skal godtas endelig på Generalforsamlingen.

 § 9 Foreningens oppløsning
Ved oppløsning av foreningen kreves 3/4 flertall på 2 følgende Generalforsamlinger, hvorav minst én ordinær.

Ved oppløsning overlates det til Generalforsamlingen å bestemme hva som skal skje med foreningens aktiva.

§ 10 Styret
Foreningens styre består av inntil 8 medlemmer som alle velges på Generalforsamlingen for 2 år av gangen. 2 årsperioden regnes fra når vedkommende ble valgt inn i sin rolle, eks som styreleder eller nestleder. Styret kan i tillegg suppleres med inntil 2 studentmedlemmer. Dersom situasjonen gjør det vanskelig å velge studentmedlemmene på Generalforsamlingen, kan styret selv forestå valg av studentmedlemmer. Studentmedlemmer velges for inntil ett år av gangen.

Maksimalt 4 styremedlemmer kan være på valg samtidig. Generalforsamlingen velger styreleder, nestleder og inntil 6 styremedlemmer. De 6 styremedlemmene kan velges enkeltvis av Generalforsamlingen fra de ansvarsområder som Generalforsamlingen ønsker at styret skal jobbe med.

Det er ønskelig at styret har en sammensetning som er representativ i forhold til medlemsmassen.

Det velges i tillegg to varamedlemmer til styret. Varamedlemmene har møterett til alle styremøter/styresamlinger.

Dersom et styremedlem ønsker å fratre før perioden er løpt ut, kan det fremmes søknad om dette til styret. Det er opp til styret å vurdere om søknaden kan innvilges. Et av de valgte varamedlemmene vil ved slik fratreden tas opp i styret.

Styrets oppgaver er:

 • å gjennomføre de målsettinger foreningen har satt seg
 • å ha løpende kontakt med sekretariatet
 • å behandle spørsmål i forbindelse med medlemsforhold i henhold til foreningens vedtekter
 • å gi uttalelser om spørsmål som blir rettet til foreningen
 • å være ansvarlig for foreningens drift
 • å gjennomføre betryggende regnskapsførsel og fremlegge for Generalforsamlingen regnskap og beretning om foreningens virksomhet
 • å markedsføre foreningen og fremme direkte markedsføring som et seriøst markedsføringsverktøy
 • å være kontaktpunkt for utenlandske DM-foreninger

Styremøte avholdes etter behov, eller når minst 3 styremedlemmer krever det.

For at styret skal være beslutningsdyktige må minst 3 medlemmer være tilstede. Styreleder har dobbeltstemme ved stemmelikhet.

§ 11 Generalforsamling
Generalforsamlingen er NORDMAs høyeste besluttende organ. Generalforsamlingen skal avholdes i løpet av 1. tertial hvert år. Innkallelsen skal skje skriftlig med 3 ukers varsel. Årsberetning og regnskap skal være medlemmene i hende senest 1 uke før Generalforsamlingen.

Generalforsamlingen skal:

 • Velge revisor
 • Behandle styrets årsberetning
 • Behandle og avgjøre regnskapet
 • Behandle innkomne forslag. Disse må sendes styret innen 1. mars
 • Fastsette medlemsavgift
 • Budsjett og aktivitetsplan
 • Valg av styreleder, nestleder, styrerepresentanter og vararepresentanter
 • Eventuell godtgjørelse til styre
 • Etter innstilling fra styret velges en valgkomité bestående av minst 2 medlemmer som er representative iht sammensetningen av medlemsmassen

Valgkomiteens forslag skal foreligge så tidlig at den kan vedlegges foreningens årsberetning.

Benkeforslag - unntatt forslag til endringer av vedtekter - kan opptas til behandling hvis 2/3 stemmer for det.

Generalforsamlingen velger møteleder og referent. Styreleders stemme gjør utslaget ved stemmelikhet. Det er kun 1 representant fra hver medlemsbedrift som kan avgi stemme.

Ekstraordinær Generalforsamling kan gjennomføres hvis styret eller minst 20 % av medlemmene ønsker det. Ekstraordinær Generalforsamling kan bare fatte beslutninger i de saker som har foranlediget innkallelsen. Innkallelsen skjer med samme varsel som den årlige Generalforsamlingen bestemmer.
 

§ 12 Etisk plattform/bransjenormer
Medlemmene forplikter seg til å arbeide med direkte markedsføring på en seriøs og ordentlig måte. En selvfølge er at man lojalt følger gjeldende lover og regler samt de bransjenormer som NORDMA til enhver tid fastsetter.

NORDMA skal utarbeide egne etiske retningslinjer eller bransjenormer som er tilrettelagt for foreningens ulike grupper. Bransjenormene skal bidra til å fremme og ivareta medlemmenes direkte markedsføring. Bransjenormene skal være levende dokumenter og følge utviklingen innenfor direkte markedsføring, endrede rammebetingelser og samfunnsutviklingen for øvrig. Det skal jobbes aktivt med å utvikle og holde bransjenormer ved like for å heve forståelsen og interessen for direkte markedsføring.

Virkeområde for de ulike etiske plattformene skal søke å tilrettelegges for hele medlemsmassen, men kan også rette seg mot deler av medlemsmassens arbeidsfelt.

Retningslinjene/bransjenormene skal fremlegges og vedtas av NORDMAs Generalforsamling. Dersom det er behov for å gjøre endringer/justeringer i allerede vedtatte bransjenormer, vurderer styret om endringene er så omfattende at de bør fremlegges for Generalforsamlingen.
 

§ 13 NORDMAs  og VIRKEs godkjenningsordning for callsentre
Det er sammen med Hovedorganisasjonen VIRKE innført en egen godkjenningsordning for virksomheter som arbeider helt eller delvis med telemarketing. Ordningen «Godkjent Callsenter» er foreløpig frivillig for NORDMAs medlemmer, og er åpen for deltagelse for ikke-medlemmer. Endringer i autorisasjonsordningen vedtas på NORDMAs Generalforsamling. Sekretariatet for Godkjent Callcenter administrerer ordningen, vedtar autorisasjonsavgift og behandler saker vedrørende autorisasjon.

 

Vedtektene er sist endret i NORDMAs Generalforsamling 29. april 2015.

Skriv ut